DEPARTMENT OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY (MYANMAR)

 

(၂၁.၅.၂၀၁၉ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္

တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ (Global Warming)

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ (Global Warming)

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ(Global Warming)ဆိုသည္မွာကမၻာ့ေျမမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ေလထုအတြင္းတြင္

အပူခ်ိန္တေျဖးေျဖးျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံးအပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာျခင္းကိုဆိုလို

ပါသည္။ ေနမွျဖာထြက္ေသာေရာင္ျခည္မ်ား(short wave radiation)သည္ကမၻာေျမမ်က္ႏွာျပင္

ေပၚသို႔က်ေရာက္ၿပီးသည့္အခါအခ်ိဳ႕ကိုကမၻာေျမျပင္ကစုပ္ယူထားၿပီးအခ်ိဳ႕ သည္အပူလႈိင္း(long

wave radiation)သို႔မဟုတ္အနီေအာက္ေရာင္ျခည္(infrared radiation)အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြား

ပါသည္။ယင္းအပူလႈိင္းမ်ားကိုေလထုအတြင္းရွိကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္(CO2)၊မီသိန္း(CH4)

ႏိႈက္ထရပ္ေအာက္ဆိုဒ္(N2O)စသည့္ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကစုပ္ယူထားျခင္းျဖင့္လူ၊တိရိစၧာန္ႏွင့္သစ္ပင္

တို႔ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္သင့္တင့္မၽွတေသာအပူဓါတ္ကိုရရွိေစပါသည္။အဆိုပါဓါတ္ေငြ႕မ်ားသည္

ကမၻာႀကီးကိုပူေႏြးေစၿပီးမွန္လုံအိမ္ကဲ့သို႔စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္သျဖင့္မွန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ား

(Greenhouse Gases-GHGs)ဟုတင္စားထားၾကပါသည္။

သို႔ရာတြင္စက္မႈေခတ္ထြန္းကားလာသည့္အခ်ိန္မွစတင္၍စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား၊စက္တပ္ယာဥ္မ်ား

တိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ေက်ာက္မီးေသြး၊ဓါတ္ဆီ၊ဒီဇယ္၊သဘာဝဓါတ္ေငြ႕စသည့္႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာ

မ်ားသုံးစြဲမႈတစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့ရာမွေလထုအတြင္း CO2 အပါအဝင္မွန္လုံ

အိမ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ားအဆမတန္မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။ဤနည္းအားျဖင့္ေလထု၏အပူရွိန္ကိုစုပ္ယူ၍

ေျမျပင္သို႔ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ႏိုင္မႈႀကီးမားလာၿပီးကမၻာႀကီး၏အပူခ်ိန္ကိုျမင့္တက္လာေစရာယခုအခါ

ကမၻာႀကီး၏အပူခ်ိန္သည္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၁၄၀)ကထက္(၁)ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္(၀.၅ ဒီဂရီစင္တီ

ဂရိတ္)ပိုမိုပူေႏြးလာသည္ဟုဆိုပါသည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မႈမ်ားသည္ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီးကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္း

သည္လည္းမွန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ားထုတ္လႊတ္မႈမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ရာသီဥတု

ေျပာင္းလဲမႈသည္ယေန႔လူသားမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာစိမ္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။IPCC

(Inter governmental Panel on Climate Change)၏စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ဆန္းစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္

အစီရင္ခံစာတြင္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ေရရွည္တည္တန္႔ေသာျပည့္စုံမႈႏွင့္

တစ္ကြအႏၲရာယ္နားနီးသူမ်ား၏ဘဝရွင္သန္မႈစသည္တို႔ကိုၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိပၸံနည္းက်

ေတြ႕ရွိခ်က္ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ထို႔အျပင္အကယ္၍မွန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊင့္မႈသည္လက္ရွိႏႈန္း

ထားအတိုင္းဆက္လက္ျမင့္တက္ေနၿပီးစက္မႈမထြန္းကားခင္အခ်ိန္တြင္ရွိႏႈန္းထား၏ႏွစ္ဆျမင့္တက္

လာခြင့္ျပဳမည္ဆိုပါကကမၻာႀကီးသည္ဤရာစုႏွစ္အတြင္းပ်မ္းမၽွအပူခ်ိန္၃ဒီဂရီစင္တီိဂရိတ္မၽွျမင့္တက္

လာမႈကိုႀကဳံေတြ႕ရပါမည္။ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္လာမႈ၊စိုက္ပ်ိဳးရာသီေျပာင္းလဲလာမႈ၊အစြန္း

ေရာက္ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ေသာမုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈ၊ေရႀကီးမႈႏွင့္မိုးေခါင္မႈစသည္တို႔၏ႀကိမ္ႏႈန္း

ႏွင့္ျပင္းအားတိုးလာမႈစသည့္ဆိုး႐ြားေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္လာပါမည္။သို႔ျဖစ္ရာအႏၲရာယ္ရွိေသာ

မွန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ေလထုထဲတြင္ပါဝင္မႈတည္ၿငိမ္ေစ‌ေရးသည္လူသားအားလုံး၏တာဝန္တစ္ရပ္

ျဖစ္လာပါသည္။