DEPARTMENT OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY (MYANMAR)

 

(၁၈.၁.၂၀၁၉) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာေနပါသည္။

AGRO-MET Bulletin

၂၀၁၉ခုနွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ (ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၉ခုနွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ (ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ (တတိယ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ (တတိယ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ (ဒုတိယ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ (ဒုတိယ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ (ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ (ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ႏို၀င္ဘာလ (တတိယ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ႏို၀င္ဘာလ (တတိယ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ႏို၀င္ဘာလ (ဒုတိယ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ႏို၀င္ဘာလ (ဒုတိယ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ႏို၀င္ဘာလ (ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ႏို၀င္ဘာလ (ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(တတိယ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(တတိယ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(ဒုတိယ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(ဒုတိယ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္
၂၀၁၈ခုနွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမုိးေလ၀သစာေစာင္

Pages