DEPARTMENT OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY (MYANMAR)

 

(၂၁.၅.၂၀၁၉ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္

တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

ကမၻာေျမကုိ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ရန္

လုိအပ္လာျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွီတင္းေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ကမၻာေျမႀကီးသည္ လုံးဝန္ေသာပုံသ႑န္ရွိ၍   အခ်င္းမွာ ၁၂၈၀၀ ကီိလုိမီတာခန္႔ ရွိပါသည္။ ကမၻာေျမျပင္အထက္ ၁၀၀၀ ကီိလုိမီတာတုိင္ေအာင္ ေလထုျဖင္႔ လႊမ္းျခံဳထားပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ကမၻာေျမျပင္မွ အထက္ ၃၀ ကီိလုိမီတာခန္႔အတြင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ေလထု၌ ၉၉% ေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေနပါသည္။ ထိုဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ၂၁%၊ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ ၇၈%၊ အာဂြန္ ၀.၉ %၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ၀.၀၃ % ႏွင့္ အျခားဓာတ္ေငြ႕မ်ား ၀.၀၇ %တို႔ အသီးသီးပါ၀င္ေနပါသည္။

ဤေလထုသည္ ကမၻာေျမနွင့္ ႏႈိင္းစာပါက အလြန္ပါးလြႊာပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ကမၻာေျမသည္ ပန္းသီးတစ္လုံး၏ အရြယ္ပမာဏရွိပါက ေလထုသည္ ပန္းသီး၏ အခြံခန္႔သာ ထူေပလိမ္႔မည္။ ကမၻာေျမနွင့္ထိစပ္လ်ွက္ရွိေသာ ေလထု၏ ေအာက္ေျခလႊာတြင္ လ၊ူ သတၱဝါႏွင္႔ သစ္ပင္တုိ႔သည္ အသက္ရွင္ေပါက္ဖြား ေနထုိင္လ်က္ရွိပါသည္။

ေလထုအတြင္း၌ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္(SO2)ႏွင့္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္(NOx) ျဒပ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ ျမဴမႈန္၊ ျဒပ္မႈန္တို႔၏ ပါဝင္မႈအေရအတြက္ တေန႔တျခား ျမင္႔တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုိကဲ႔သုိ႔ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆက္လက္တုိးပြားလာပါက ကမၻာေပၚတြင္ မွီတင္းေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ လူသားမ်ား၊ ကုန္ေန ေရေနသတၱဝါမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားနွင္႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစနုိင္ေၾကာင္း ကမၻာနုိင္ငံအသီးသီးမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက တခဲနက္ ေထာက္ျပ သတိေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ကမၻာေျမ အရွည္တည္တံ့၍ ဆက္လက္ရွင္သန္နုိင္ရန္ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းသည္ အလြန္အေရးပါသကဲ႔သုိ႔ ေလထုညမ္းညမ္းမႈ ျဖစ္ေစ ေသာ ဇီဝရုပ္ႁကြင္္းေလာင္စာမ်ား အသုံးျပဳျခင္းကုိ ေလ်ွာ႔ခ်ၿပီး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈနည္းပါးေသာ ေနေရာင္ျခည္ႏွင္႔ ေလအားမွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္ယူမႈမ်ား တုိးျမႇင္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။

ေလထုညမ္းညမ္းရာမွ အစျပဳ၍ ျဖစ္ပြားေသာ အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းျခင္း ေလ႔လာေစာင္႔ၾကည္႔မႈ လုပ္ငန္းကုိ ကမၻာ့နုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းမႈကုိ နုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားနွင္႔အညီီ ေလ႔လာေစာင္႔ၾကည့္လ်က္ရွိသည္႔အျပင္ အေရွ႕အာရွ အက္ဆစ္ ျဖစ္ထြန္းမႈ ေလ႔လာေစာင္႔ၾကည့္ေရးကြန္ယက္(EANET)၏ အဖြဲ႕ဝင္နု္ိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္၍ မိမိႏိုင္ငံတြင္ အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ေစာင္႔ၾကည့္ေလ့လာ သုေတသနျပဳလ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စခန္းအသီးသီးမွ တုိင္းတာရရွိေသာ မုိးေရ၏ ပ်မ္းမ်ွ pH တန္းဖုိးမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ ျမစ္ႀကီးနား၊ က်ဳိင္းတုံ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ဘားအံ၊ ပဲခူးနွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၏ pH တန္းဖုိးမ်ားသည္ ၅.၆ ႏွင္႔ေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနသျဖင္႔ အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းမႈ အေျခအေန ဆက္လက္ေလ႔လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ ဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ -

v     ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

v     မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

v     မုိးေလဝသနွင္႔ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

v     ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန

v     သစ္ေတာဦးစီဌာန

v     က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန

v     ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန

v     စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာန

v     ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန

v     ေရအရင္းအျမစ္အသုံးခ်ေရးဦးစီးဌာန

v     အဏုုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာန

v     ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္ တု္ိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

 

အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္စဥ္

 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မွီတင္းေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ကမၻာေျမအား ေလထုတုိ႔ျဖင့္ လႊမ္းျခဳံထားပါသည္။ ထုိေလထု၏ ေအာက္ေျခအလႊာအတြင္းတြင္ ဓာတ္္ေငြ႕မ်ားနွင္႔ ျမဴမႈန္၊ ျဒပ္မႈန္တုိ႔ ပ်ံ႕လြင္႔လ်က္ရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကုိ သာမန္မ်က္စိျဖင္႔ ျမင္နိုင္စြမ္း၏။ အခ်ဳိ႕မွာ အလြန္ေသးငယ္ေသာေၾကာင္႔ ျမင္နိုင္စြမ္း မရွိေပ။ ထုိျမဴမႈန္၊ ျဒပ္မႈန္တုိ႔ ေလထုအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းတုိ႔မွာ သဘာဝအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင္႔ လူသားတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင္႔ဟူ၍ (၂)မ်ဳိး ခြဲျခားနုိင္ပါသည္။

သဘာဝအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းမ်ားမွာ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈ၊ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈတုိ႔ေၾကာင္႔ ေခ်ာ္မႈန္၊ ျပာမႈန္မ်ား ေလထုအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လူသားတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင္႔ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအခ်က္တုိ႔မွာ ရုပ္ႁကြင္းေလာင္စာမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရနံႏွင့္ ထင္းမီးေသြး အသုံးျပဳျခင္းမ်ားအျပင္ ေရႊ႔ေျပာင္း ေတာင္ယာ စုိက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ သစ္ေတာမ်ားကုိ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း၍ မီးရႈိ႕ရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားနွင့္ ျပာမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြးမႈန္မ်ား၊ ၾကပ္ခုိးမ်ား ေလထဲတြင္ ေမ်ာပါပ်ံ႕လြင္႔ျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ေလာင္စာမ်ားျဖစ္ေသာ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီတုိ႔ကုိ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္၊ စက္မႈန္ကုန္ထုတ္စက္ရုံမ်ား၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္တုိ႔တြင္ အသုံးျပဳရာမွ ထြက္ေပၚလာသည္႔ SO2 ႏွင့္ NOx ဓာတ္ေငြ႔မ်ားအျပင္ မီးခုိး၊ ၾကပ္ခုိး ႏွင့္ ျဒပ္မႈန္တုိ႔သည္လည္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိ ျဖစ္ေစၿပီး အက္ဆစ္ ျဖစ္ထြန္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းျခင္း (၂) မ်ဳိးရွိပါသည္။ အစုိျဖစ္ထြန္းျခင္းႏွင့္ အေျခာက္ျဖစ္ထြန္းျခင္းဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

အစုိျဖစ္ထြန္းျခင္း ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ SO2 ႏွင္႔ ႏုိက္ထရုိဂ်င္ေအာက္ဆုိဒ္ NOx ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ အျခား ဓာတ္မႈန္တို႔သည္ ေလထုအတြင္း၌ လြင့္ေမ်ာလ်က္ရွိေသာ တိမ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမိေသာအခါ တိမ္အတြင္းရွိ ေရစက္ေရေပါက္မ်ားႏွင္႔ ဟုိက္ဒရုိဂ်င္အုိင္ယြန္း(H+)တုိ႕ဓာတ္ျပဳၿပီး၊ ဆာလျဖဴရစ္အက္ဆစ္ႏွင္႔ နုိက္ထရစ္ အက္ဆစ္မ်ားအျဖစ္သုိ႔ ဓာတ္ေျပာင္းသြားၾကပါသည္။ ထုိကဲ႔သို႔ အက္ဆစ္ဓာတ္ပါဝင္ေသာ မုိးေရ(Rain)၊ နွင္းပြင္႔ (Snow) ၊ ျမဴထူ(Fog)ႏွင္႔ ျမဴ(Mist) တုိ႔သည္ ကမၻာေျမေပၚသုိ႔ ရြာက်ျခင္းျဖစ္စဥ္ျဖင္႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းကုိ အစုိျဖစ္ထြန္ျခင္းဟု ေခၚဆုိပါသည္။

အေျခာက္ျဖစ္ထြန္းျခင္း အက္ဆစ္အေျခာက္ျဖစ္ထြန္းျခင္းဆုိသည္မွာ ရာသီဥတုသာယာသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ားနွင့္ တိမ္ထူသည္႔ေန႔မ်ားတြင္ ေလထုထဲတြင္ ေရာေႏွာပါဝင္ေနေသာ အက္ဆစ္ ျဖစ္ထြန္း ေစနုိင္သည့္ ဓာတ္္ေငြ႕မ်ားနွင့္ လြင္႔ေမ်ာေနေသာ ျမဴမႈန္၊ ျဒပ္မႈန္တုိ႔သည္ ေျမျပင္၊ အေဆာက္အဦႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားေပၚသုိ႔ တုိက္ရုိက္က်ေရာက္ျခင့္ႏွင့္ လူတုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၶာအတြင္းသုိ႔ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင္႔ ဝင္ေရာက္သည္႔ ျဖစ္စဥ္ကုိ ဆုိလုိပါသည္။

အက္ဆစ္အစုိျဖစ္ထြန္းျခင္းႏွင့္ အေျခာက္ျဖစ္ထြန္းသည္႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေျမဆီလႊာ၊ အင္းအုိင္၊ ေရျပင္းေပၚမ်ားေပၚသုိ႔ေရာက္သည္႔အခါ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားေပၚၿပီး အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းသျဖင္႔ သစ္ပင္နွင့္ ေရေနသတၱဝါမ်ားအား ထိခုိက္ပ်က္စီးေစပါသည္။ အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းေစေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားနွင္႔ ျမဴမႈန္၊ ျဒပ္မႈန္တုိ႔၏ ပမာဏမ်ားျပားလ်ွင္ အက္ဆစ္ျပင္းအား ပုိမုိ မ်ားျပားပါသည္။

 

အက္ဆစ္ဆိုတာ ဘာလဲ ?

အက္ဆစ္ပါ၀င္မႈႏႈန္းထားကို pH ျဖင့္ ေဖာ္ၫႊန္းပါသည္။ pH ဆိုသည္မွာ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ အိုင္းယြန္း ပါ၀င္မႈႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ အိုင္းယြန္းပါ၀င္မႈမ်ားလွ်င္ အက္ဆစ္၏ ျပင္းအား မ်ားျပားပါသည္။ ဘက္ထရီတြင္ပါ၀င္ေသာ အက္ဆစ္သည္ pH အဆင့္ (၁)ရွိပါသည္။ လူတို႔၏ အသားအေရနွင့္ ထိေတြ႔ပါက ပူေလာင္ၿပီး အနာတရ ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ အ၀တ္အထည္တို႔ကို ေပါက္ၿပဲေစပါသည္။ ကၽြႏုပ္တို႔ စားေသာက္လ်က္ရွိေသာ အစားအစာတို႔တြင္ အက္ဆစ္ပါ၀င္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အစာအိမ္သည္ အက္ဆစ္ဓာတ္ပါ၀င္မႈကို ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္းအတာျဖင့္ လက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အက္ဆစ္ပါ၀င္ေသာ မိုးေရထဲတြင္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ အက္ဆစ္ဓာတ္အေပ်ာ့စားျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ေရကန္၊ အင္းအိုင္တို႔တြင္ ေရကူးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း လူသားမ်ားအားထိခိုက္မႈမရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ သံထည္ပစၥည္းမ်ား သံေခ်းတက္ျခင္း၊ ေၾကးထည္ပစၥည္းမ်ားေၾကးညႇိတက္ျခင္း၊ ကြန္ကရိ အေဆာက္အဦမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ မာဘယ္ေက်ာက္မ်ား အေရာင္ေျပာင္းျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

 

အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ား

 

အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းမႈေၾကာင့္ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ သက္မဲ့ ရုပ္၀တၱဳမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္မ်ားတြင္ အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားျပားလာပါက မွီတင္းေနထိုင္ေသာ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားအား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါသည္။ ငါးတို႔သည္ ငါးသားဥ၊ သားေဖာက္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေခ်။ ထိုအျပင္ ငါးတို႔၏ အစာျဖစ္ေသာ ပိုးမႊားေကာင္မ်ား ေသေၾကပ်က္စီးၾကသျဖင့္ အစာအာဟာရ ရွားပါးမႈႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။ ေျမဆီလႊာ တိုက္စားမႈမွ ပါ၀င္လာေသာ သတၱဳမ်ားေၾကာင့္ ငါးမ်ား၏ ပါးဟက္ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ကာ အသက္ရႈရန္ အခက္အခဲျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးၾကရသည္။

သစ္ပင္ သစ္ေတာမ်ားသည္ ေလထဲတြင္ေမ်ာပါလာသည့္ အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းေစေသာ ျမဴမႈန္၊ ျဒပ္မႈန္မ်ား က်ေရာက္သျဖင့္ ဧရိယာက်ယ္ျပန္႔စြာ တျဖည္းျဖည္းေျခာက္ေသြ႕ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရ ပါသည္။ ေျမဆီလႊာတြင္ရွိေသာ ေျမၾသဇာမ်ားကို အက္ဆစ္မ်ားမွ ေခ်ဖ်က္သျဖင့္ သစ္ပင္မ်ား အာဟာရ ေခါင္းပါးမႈကို ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ သစ္ပင္မွ သစ္ရြက္မ်ား တျဖည္းျဖည္း က်ဲပါးလာပါသည္။ ထို႕ေနာက္ သစ္ပင္၏ ပင္စည္မ်ားတြင္ ကပ္ပါးမႈိမ်ား က်ေရာက္၍ သစ္ေတာ သစ္ပင္မ်ားကို ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈျဖစ္ေစပါသည္။

ေရညႇိပင္မ်ားသည္ အက္ဆစ္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္မႈနည္းပါးေသာ သစ္ပင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းမႈ မရွိေသာ ေနရာတြင္ အပင္တို႔သည္ ႀကီးထြားရွင္သန္ ေပါက္ေရာက္ေသာ္လည္း ေလထုညစ္ညမ္း၍ အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းမႈရွိပါက ေရညႇိပင္မ်ား ေသဆံုးေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၎ေဒသတြင္ အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းမႈအေျခအေနကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။

အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းမႈေၾကာင့္ လူသားတို႔ ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

သက္ရွိလူသားမ်ားသည္လည္း အက္ဆစ္ျဖစ္ထြန္းမႈ၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ခံစားေနၾကရပါသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ လူသားမ်ားသည္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ပန္းနာရင္ၾကပ္ ေ၀ဒနာ၊ အဆုပ္ေရာဂါႏွင့္ ခဲဆိပ္သင့္သည့္ ေ၀ဒနာတို႔ကို ခံစားၾကရသည္။